JSR DDD
 Servis
Zavolať

+421 910 808 505

Člen Cechu Profgesionálov DDD

DDD Servis

Pest Control

Deratizácia Dezinsekcia Dezinfekcia

Profesionalita Dôslednosť Diskrétnosť Spoľahlivosť Zodpovednosť Kontrola Flexibilita Spokojnosť Starosltivosť Skúsenosti Garancia

DDD Služby - Pest Control


Služby v oblasti dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov vykonané v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov "DDD služby"

  • Poradenstvá a obhliadky podľa potreby

  • Vyhotovenie cenovej ponuky a zmluvy o dielo (v prípade záujmu)

  • Osvety, prípravných, bezpečnostných a asanačných opatrení

  • Vyhotovenie Protokolu o vykonaní a odovzdaní prác odpovedajúcim príslušným hygienickým predpisom a normám

Výkon deratizácie v súlade s programom HACCP, ktorý vyžaduje veterinárna a hygienická služba v potravinových prevádzkach (na základe Zákona o potravinách a Zákona o zdraví ľudí).

Pri deratizácii - označenie všetkých ošetrených priestorov výstražnými letákmi, zber a likvidácia uhynutých hlodavcov a vyhotovenie výkazu o vykonanej kontrole, všetko v súlade s programom HACCP

Pest Control

DDD Služby

Úspešná implementácia HACCP systému si vyžaduje multidisciplinárny prístup ku ktorému prispievame i my vypracovaním a poskytovaním podrobnej dokumentácie.

Deratizácia

Systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.Jedná sa o súbor opatrení, preventívnych a represívnych s využitím chemických metód hubenia hlodavcov spočívajúcich v aplikácií rodenticídov.V súlade s biologickou aktivitou hlodavcov doporučujeme vykonávať deratizačné zásahy minimálne dvakrát ročne v obdobiach a to na jar a jeseň.

Výkon deratizácie zabezpečujeme pre:
• mestá a obce (a pod.), bytové podniky, zdravotnícke zariadenia, školy, škôlky, internáty, rôzne stravovacie a ubytovacie zariadenia, hotely, výrobné podniky, obchodné komplexy, nevýrobné organizácie rôzného druhu, armádne komplexy, poľnohospodárske podniky a iné...

Dezinsekcia

Súbor metód a postupov, ktorých cieľom je likvidácia hmyzu, alebo článkonožcov významných z hygienického hľadiska, ako prenášačov choroboplodných zárodkov a obtiažneho hmyzu, alebo hospodársky významných, ako škodcov na surovinách, produktoch, skladovaných materiáloch a objektoch.

Výkon dezinsekcie zabezpečujeme pre:
• bytové podniky, obchodné komplexy, poľnohospodársky a potravinársky priemysel, školy, zariadenia cestovného ruchu, zdravotníctvo, stravovacie a ubytovacie zariadenia, armádne komplexy, kancelárske a administratívne priestory a pod..

Dezinfekcia

Súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických, alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi.

Výkon dezinfekcie zabezpečujeme pre:
• bytové podniky, obchodné komplexy, školy, škôlky, stravovacie a ubytovacie zariadenia, dopravné prostriedky, poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby, sauny, bazény, zdravotníctvo a pod..

Zabezpečujeme profesionálnu dezinfekciu proti COVID-19Deratizácia - Dezinsekcia - Dezinfekcia a Cleaning Facility

JSR DDD Servis

© JSRrec. s.r.o. , 953 01 Zlaté Moravce, Slovakia

www.jsrcleaning.sk

Zlaté Moravce

+421 910 808 505

info@jsrcleaning.sk

Ne: Zavřeno, Po–Pá: 8:00–18:00, So: 9:00–12:00